شركت توليدي و مواد غذايي آسبان واقع در استان كرمان شهرستان سيرجان در سال 1356 با هدف توليد آرد و  ساير فراورده هاي گندم تاسيس گرديد.شركت در حال حاضرداراي توان توليد روزانه دويست تن آرد مي باشد.واحد كنترل كيفي شركت با در اختيار داشتن آزمايشگاه و افراد مجرب؛ وظيفه كنترل و بازرسي مواد اوليه كنترل كيفي در خط توليدو كنترل محصول نهايي و مطابقت با معيارهاي اعلام شده از طرف شوراي عالي اقتصاد و وزارت بازرگاني و سازمان غله را بر عهده دارد.

© Copyright 2001-2002 All Rights Reserved.Asban.com