English / فارسی


 


  كانون انجمنهاي صنفي
 

هسته خودكفائي  تحقيقاتي
 

  شركت تحقيقاتي


  تحقيقات و آموزش
 

 سايتهاي مرتبط


  کارخانجات

 

 

 
                     

انجمن صنفي كارفرمایی صنایع آرد سازي استان های گيلان و زنجان 


 اعضاء هیئت مديره 

سمت
كارخانه آرد
نام و نام خانوادگی
رئیس هیئت مدیره  آرد گیلان پاتنگ

   آقای خلیل همت زاده

نائب رئیس آرد گیلان خوشه

   آقای جواد محمدی مهربانی

خزانه دار
آرد تجارت

   آقای محمد تقی هادی پور

عضو هیئت مدیره و دبیر  آرد دانه زرین

   آقای حسین آشفته مهربانی

عضو هیئت مدیره آرد آذر گندم

   آقای مازیار اسداله زاده

عضو علی البدل آرد تابان خمسه

   آقای فرهاد بوذری

عضو علی البدل آرد گیل آرد

   آقای بابک نادیا

بازرس اصلی آرد سعید آستارا

   آقای رضا حبیبی

بازرس علی البدل آرد بوجار

   آقای سید ابراهیم جعفری پارسا

آدرس:رشت،بلوار شهید انصاری،  بعد از اداره راهنمایی و رانندگی استان گیلان ، مجتمع همیاران، طبقه 5

  Tel :(+98 - 013) 33721223
  Fax :
(+98 - 013)
33721229

آدرس: زنجان، خیابان امام، جنب بیمه البرز، ساختمان ممتاز، طبقه 4، واحد 405

Tel :(+98 - 024) 33326689
 Fax :
(+98 - 024)
33326689

آدرس کارخانجات کشور                                                                                                                                     برگشت