Today Is
 

 

 

 

English / فارسی

 

  
 

  Federation of   Iranian  Associations of Flour Milling Industry

  
Self Sufficiency & Research Center 

  Research & engineering Services Inc

  
Related Links

  Manufactures

 


 


Manufactures

             


East Azarbayejan  Province (+9841)

Flour Mill

Telephone

   Ard o Gandom 32424602
   Aras Mehr 42562020
   Ettehad 34455081
   Athar 37728190
   Aharkar 44317641
   Ahar 44232189
   Barkat Gandom 34328070
   Baharan 34328270-1 
   Tabriz 35518842
   Tabriz Kar 32890853
   Khooshe Ajabshir 37631266
   Zohreh Bonab 37734614
   Sabalan gandom 43333290
   Setareh 34450102
   Sepid Maragheh 37275555
   Sonboul Maragheh 37450190
   Sahand 37385580
   Ferdos Ahar 44236642
   Gandomnam Mehraban 43122144
   Lale Sarab 43223198
   Mahan Derakhshan 32424245
   Momtaz Tabriz 32446652
   Milad Marand 42385174
   Hashtrood 52630373
   Dextrose Pars 33321692
   Sefid Gandom Arasbaran 44317695
   Roaz Azarbayjan 52337370
   Ghaflan Kooh 52222170

 

West Azarbayejan Province (+9844)

Flour Mill Telephone
   Avrin khoy  36522300
   Azarbayejan Bakhtari 32720053
   Taavoni 20 Salmas 35238433
   Taavoni 22 Naghadeh 35631155
   Khoosheh Naghadeh 35621122
   Khosheh Afshan 32722266
   Sepid Uromiyeh 32721355
   Sepid Shanli Khoye 36450909
   Sepid Khoye- Savlan 36469432
   Sonbol Mahabad 42516345
   Taravat 45424546
   Taavoni 17 Shahindezh 46453123-4
   Ferdous 32351185
   Ghezeldasht 42512273
   Mah Monir 46232081
   Tavoni 13 Makoo 58131904
   Ard o Gandom Morvarid 32723716

 

Ardebil Province (+9845)

Flour Mill Telephone
   Roshan 33333590
   Salem 33334337
   Samian 33915388
   Sabalan 33916330
   Kazemi 33811700
   Moghan 32724454
   Meshkin Shahr 32531741
   Gandom Nir 32282617
   Nick 33714994
   Sonbol Golestan Moghan 32884691-2
   Ghezel Aras Moghan 32883987
   Saeed Ardebil 33873836

 

Esfahan Province (+9831)

Flour Mill Telephone
   Atlas  33800050-1
   Anoshirvan 33802033-4
   Bahar 52373267
   Baharestan 36808677
   Behesht 42442528
   Joreh 45266102
   Joreh Shahin 45266104
   Jamshid 52373407
   Khooshe Kashan 55236000
   Roshan Kashan 55535307
   Zayandehrod 45642090
   Setareh 35512386
   Shokofe 52373310
   Sahra 33633558
   Azim Golpa 57245401
   Ghoncheh 36540198
   Gol Ard 52373291
   Laleh 36817076-7
   Motahar 33803002-3
   Harand 46400029-30

 

Alborz Province (+9826)

Flour Mill Telephone
   Azar Ghalleh 37304094
   Ard Daran 44522400
   Ettehad 363119846
   Alborz  36671024-8
   Amin 37310856-9
   Tak 36602300
   Khosheh Talaei 37302715
   Roshan 37310769
   Zar 44385564-5
   Zarrin Khosheh 44522990 -1
   Setareh 44525530-9
   Sarv 37304334
   Sefid Mahdasht 37850334-6
   Sefid Akbari 44332687
   Semolina Zar 44384853
   Tolidy Karaj  44333344
   Markazi 36670967-8
   Vahed Tehran 37310726
   Helyaneh 44373601-3
   Mavedat Iranian 37850526
   Mana 44332612

 

Ilam Province (+9884)

Flour Mill Telephone
   Ilam 32220716
   Dareshahr 35373401
   Shirvan Chardavol 33338317
   Shahid Ghazanfari 33729961
   Setare Gharb Eivan 33523983

 

Boshehr Province (+9877)

Flour Mill Telephone
   Borazjan 4260634-6
   Alzahra 34244041
   Khalij Fars 33450235
   Gandom Reez 34226703

 

Tehran Province (+9821)

Flour Mill Telephone
   Asiyae Ghermez 55202305-6
   Atlas 55202030
   Iran 33741125
   Iran Tak 55202324
   Gandom Talaee 55064532-8
   Tehran Bakhtar 66643656
   Puinak  Varamin 36162526-7
   Taban 66800893
   Sefid Varamin 36464041-2
   Darvish 66698508
   Sanaye Ard Varamin 66922857
   Morshedi 66690910
   Mansobian 66320224
   Mihan 66802621
   Mehr Gohari 36093074-7
   Tallaee Parand 56418438-9
   Vaziri 55001616
   Morvarid 76522370
   Nader 65439042
   Aria car 66698447-8

 

 

Chahar Mahal & Bakhtiyari Province (+9838)

Flour Mill Telephone
   Zagros Brojen   34622750
   Momtaz Cheicheh 33267174
   Khooshe 33334522
   Khooshe Zarin Brojen 34226400
   Hafshe Jan 32572939
   Kiyar 32636101
   Bolor Ard Kohrang 33628546
   Ard Sazan Shahrekord 32427600
   Tavakol 32578128

 

 

 Khorasan Razavi Province (+9851)

Flour Mill Telephone
   Ase Ard 33563564- 7
   Babarekat 33534331-2
   Behnam Torbat heydarie 52223835
   Parsan Ard Toos 33554132
   Khorasan 33553286-9
   Khoshe Talaee 33534436
   Reza ghochan 47223637
   Reza Mashhad 38801396
   Zarrin 32463690
   Sarbedaran 43267141
   Sefid Toos 33553274
   Sefid kashmar 55384543
   Sefid neyshabor 42473888
   Fajr 38511123
   Ghalandar Abad  34602445-6
   Ghodse razavi 36654670
   Kasht O Bardasht  52412999
   KimiaChenaran 46129911-2
   Golamkan  58211978
   Ghandomkoob Mashhad 33533060
   Golard Dargaz 46238001-3
   Meysam Setareh Tos  35413479
   Negin Gol Shargh 57231146
   Valsi Sabzevar 44419629
   Negin Taybad 54564740
   Vesagh 32454423
   Jam Hesar 58330528-30
   Zorat Talaei 33554003-6
   Setare Beyhagh 44333317-18

 

 Khorasan Shomali Province (+9858)

Flour Mill Telephone
   Bizhan Bojnord 32410095 -9
   Saed Shirvan 36356498
   Sefid Armaghan Bojnord 32313180
   Shariat Ashkhane 32476401-5
   Motahar Asfarayen 37218630-34
   Motie Shirvan 36351515

 

 Khorasan Jonoubi Province (+9856)

Flour Mill Telephone
   Basijian Ghaenat 32538898
   Valsi Birjand 32255288
   Sefid Golbarg Birjand 32255138

           
Khouzesatn Province (+9861)

Flour Mill Telephone
   Andimeshk 42628410
   Ahwaz  33393951
   Behbahan 52871713
   Jonoub 33771081-4
   Mazrae Mahshar 52363633
   Javaneh 36214711
   Khouzestan 33771741- 3
   Khorramshahr 53583271-2
   Shoeleh 4240282-3
   Mahziar 34486017- 19
   Masjed Soleyman 43265058
   Zommorrod 43635856-7
   Shoosh 42842434
   Ghoncheh 33739525-7

 

Zanjan Province (+9824)

Flour Mill Telephone
   Taban Khamseh 33770404
   Dane Zarrin 32221822
   Sonbol Mahdasht 32221555
   Fakhr Zanjan 32721756-7
   Khousheh Gandom Talaee 32221832
   Gol Ard Zagros 58549321

 

Semnan Province (+9823)

Flour Mill Telephone
   Ard O Sabous 33302990- 2
   Omid 33611916-7
   Damghan 35231449
   Sarcheshmeh 32548331
   Garmsar 34533821

 

Sistan & Balouchestan Province (+9854)

Flour Mill Telephone
   Akhavan Neshati 33504002
   Tavoni 9 Iranshahr 37342490
   Zahedan Ala 33504016-18
   Shahraki 33504012-15
   Setareh Iranshahr 37342551
   Kangan 33504006-8
   Liona 33504010- 11
   Kousar- Omidyar 34504000- 1
   Khoshe Azad Chabahar 35317668
   Vahdat Saravan 37634532-5
  Arad Talaee 33723720
  Behnam Khooshe 33246634

 

Fars Province (+9871)

Flour Mill Telephone
   Asia 37134567
   Parvardeh 37267595
   Khabaz Ard 37441435
   Khooshe Fars 37206623
   Sepidan 36775828
   Sefid Jahrom 54375450
   Sonboleh 37436828
   Liyona Shabankareh 32285114
   Fasa 53410399
   Kamran 37758399
   Nasr lamard 52722541
   Naghsh Rostam 43413041
   Vahdat 44335031
   Arsanjan(Dina) 43522621
   Shiraz(Dadley) 43337383

 

Ghazvin Province (+9828)

Flour Mill Telephone
   Atrak  34243418
   Behnan 33483270
   Shams Azar 33292581-3
   Fard Takestan  35231801-4
   Maghze Gandom 33424929
   Barana 33454679

 

Qom Province (+9825)

Flour Mill Telephone
   Pooya 38700500- 4
   Jandab 33243615
   Derakhshan 32853636
   Qom 38700321
   Setareh 38700551

 

Kordestan Province (+9887)

Flour Mill Telephone
   Adami 36244644
   Ardrizan 35524306
   Baneh 34249005
   Sahand 36322162
   Shafagh 38822388
   Fajr 33383181
   Sanandaj 33360106
   Ard Karafto 38814236-7
   Golnam 36323366
   Setareh Marivan 34823549
   Vahdat Ghorveh 35225150

 

Kerman Province (+9834)

Flour Mill Telephone
   Asban 42253612
   Tavakkol 34285600- 2
   Daneh Sayan 33386017-18
   Dorchin 43202820
   Sahebalzaman 33314230-1
   Talaye Sefid Mahan  33777891
   Gole Ard Jiroft 43313318

 

 

Kermanshah Province (+9883)

Flour Mill Telephone
   Atlas 34270464
   Bakhtar 34270469
   Bistoun 34240400
   Biglari 34636030-1
   Khooshe Gandom 38264838
   Ravansar 46623203
   Zehtaban 34270556
   Ghasre Shirin (Sar Pol) 42242457
   Saeid 34270405
   Shahr 58290503
   Saba 45332250
   Favaedi 34270457
   Golchin 48162234
   Gandomin 09181315240

 

kohkiloye Va Boyer Ahmad Province (+9874)

Flour Mill Telephone
   Abshar Gostar Bagheri 33322734
   Maron(Tehran) 021-88616985
   Neshaste va Golokoz 33322281

 

Golestan Province (+9817)

Flour Mill Telephone
   Irandasht 33334111-2
   Dar asib shahkoh  34520008-9
   Bandar 34470213
   Tolour 34382580
   Berelyan 34353106
   Haji Lar Ghaleh  33284671
   Barkat 32642711
   Agh Ghala 34522696
   Ramian 35885757
  Golestan Zavodi 34470330-1
   Zahedi 32503292
   Zarrin Gol 34533346
   Shams 34224860
   Tabarestan 34239306
   Tolo - e - Fajr 32688385
   Ali Abade Katoul 34224855
   Maghol Kordkoy 34342884
   Kallaleh 35442775
   Gol 34332481-2
   Galikash 35833916
   Gonbad 33332230
   Moshtari 33349990
   Maghol nokandeh 34382231
   Nik 34405977-8
   Yasaghi 34332468-7
   Setareh Jafa Kand 34336850
   Tavoni Ard Zahedi 34303438
   Torkaman Dasht 34490929
   Setayesh Kordkoii 34353155
   Kosar Laleh 35803757
   Gandom Daran 35460516

 

Gillan Province (+9813)

Flour Mill Telephone
   Azargandom 33883056
   Boujar 33882032-4
   Tejarat 42624066-7
   Shad(Gil Ard) 33663222
   Gilan Patang 44400257-8
   Gilan Khooshe 33884015-7
   Morvarid Astara 44860782-4

 

Lorestan Province (+9866)

Flour Mill Telephone
   Etminan 43322036
   Omid 33403382
   Iran Ashayer 33402170
   Khorram Azna 43422041
   Zeraat 43323663
   Sepid Kooh Dorood 43237118-9
   Setareh 42444121-3
   Sefid Azna 43422885
   Sahra 58450026
   Momtaz 43323800
   Nemoneh 32628911
   Niloofar 43347004
   Yavar Delfan 58376148

 

Mazandaran Province (+9811)

Flour Mill Telephone
   Eslam Hashtikeh 34665992-4
   Banafshe Behshahr 34646602
   Pak 34567312
   Dastas 33136530-3
   Khousheh Sari 33282484
   Sourak Sari 33883139
   Sahel Ghoo 54663893
   Sattak Khaleghi 34773003
   Kousar Babolsar 32383803
   Paksaban 34661130
   Lala kiasar 33424300
   Laleh Babol 32396577
   Neka Rezaie 34724941
   Khani Memarian 33435128
   Nodehak (Gandom Talaee) 34742563
   Nemouneh Joybar 42525543
   Gandomkub Behshahr 34648773
    Noor 44561212
   MehRRostamkala 34633520

 

Markazi Province (+9886)

Flour Mill Telephone
   Pousan 021-88616235-7
   Tak 32773530
   Minaei 32773662-1
   Visran 34131133
   Haft Savaran 46222784
   Atlas Khousheh 34131137
   Sarir Zarandieh 45261750

 

Hormozgan Province (+9876)

Flour Mill Telephone
   Morvarid Hormozgan 32561043
   Khatam 32561047
   Sadaf 32560179
   Taleghani Roodan 42883877
   Haji Abad 35423257
   Gohar Minab 42330009

 

Hamedan Province (+9881)

Flour Mill Telephone
   Rakhshan 36331030-4
   Zarrin 33523273-6
   Sina 34586338
   Meryanj Kar 34262299
   Momtaz Hamedan 35310637
   Nahavand 33638335-7
   Novin Toiserkan 34920008

 

Yazd Province (+9835)

Flour Mill Telephone
   Daneh Sa 38249501
   Roshan 37272055
   Saadat 37272581
   Pars 37272025

 

            

Address  :  No.2, West saeb-Tabrizi, Sheykh -Bahai Ave.,Molasadra Ave.,Vanak,            
Tehran, Iran
        

     Tel : (+98 - 21) 88046675 - 88046687          
  Fax : (+98 - 21) 88047511