English / فارسی


 


  كانون انجمنهاي صنفي
 

هسته خودكفائي  تحقيقاتي
 

  شركت تحقيقاتي


  تحقيقات و آموزش
 

 سايتهاي مرتبط


  کارخانجات
 

  بخشنامه ها

 

 

 

 

آیین نامه صادرات آرد:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در مورد خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج و صدور یا  توزیع داخلی آرد استحصالی را  تصویب کرد.

                 ماده 14 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

به منظوراستفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور واشتغال بیشتر، به اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) اجازه داده میشود پس از تأیید وزارت جهاد کـشاورزی نسبت به خرید گنـدم با
 قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل
 را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی وجهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

                          آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون الحاق  موادی به قانون تنظیم    
                                           بخشی از مقررات مالی دولت
 

شماره : 20899ت 34697 هـ     
تاریخ:1/3/1385         

ماده 1- اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند نسبت به واردات گندم وخرید گندم داخلی به قیمت آزاد وتولید آرد به منظور صادرات ویا توزیع در داخل با توجه به مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال نسبت به انجام موارد  زیر اقدام نماید:

    الف) تعیین لیست سالانه کشور هایی که ورود گندم از آنها مجاز می باشد.
  
  ب) تعیین مشخصه های  گندم وارداتی
 
   ج) ابلاغ شناسنامه حاوی استانداردهای گندم وارداتی وگواهی های مبدأ، مقصد، بهداشت،  پرتوزایی ، کنترل کیفی و کمی گندم ( که از طرف  شرکتهای معتبر بین المللی یا کشورمبدأ صادر شده است) و قرنطینه کشاورزی با همکاری دستگاههای ذیربط.

ماده 3- وزارت بازرگانی موظف است نسبت به صدور مجوز واردات گندم با رعایت ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره: وزارت جهاد کشــاورزی مکلف است تا پاسخ اسـتعلامات وزارت بازرگانی دراین خصوص را حداکثر تا یک هفته پس از دریافت اعلام نماید .

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده گندم هنگام ترخیص گندم باید شناسنامه درج شده در بند "ج" ماده (2)  را که محتویات آن به تأیید مقامات  ذیصلاح رسیده باشد ، ضمیمه اظهار نامه به گمرک و تصویر آن را به وزارت بازرگانی ارائه نمایند.

ماده 5- آرد استحصالی حاصل از گندم موضوع این آیین نامه باید حسب ابلاغ وزارت بازرگانی دربسته بندی های مشخص و قابل تفکیک با سایر آرد تولیدی کارخانجات آرد سازی باشد ، به نحوی که در روی بسته بندی های انجام شده بر چسب مشخصات محموله گندم وآرد درج شده
باشد.

تبصره: در تولید آرد استحصـالی رعایـت اسـتاندارد داخـلی وعند اللـزوم استاندارد کشور مقصد ضروری است.

ماده 6- متقاضی میتواند سایراستحصالات گندم موضوع این آیین نامه نظیر سبوس، دانه مرغی
 و مانند آن را با رعایت ماده (5) از لحاظ بسته بندی مشخص صادر و یا در داخل توزیع نماید .

ماده 7- کلیه استحصالات گندم موضوع ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت از قبیـل آرد ، سبوس ، دانـه مرغی و مانـند آن با رعایت ضوابـط مربوط از
 قیمت گذاری معاف می باشند.

ماده 8- کار گروه ماده (1)آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موظف است نرخ تعرفه گندم وارداتی را به گونه ای تعیین نماید که قیمت تمام شده گندم وارداتی پایین تر از قیمت تضمینی خرید گندم داخلی نباشد.

تبصره 1: در صـورت صـدورآرد استحـصالی از گنـدم وارداتی ، کلیه حـقوق ورودی اخذ شـده به
صادر کننده مسترد خواهد شد.

تبصره 2: در صورت صادرات آرد استحصالی از گندم وارداتی استرداد حقوق ورودی صادرات آرد موضوع تبصره 1 حداکثر تا شش ماه پس از ترخیص کالا امکان پذیر خواحد بود .

ماده 9- گندم وارداتی مشمول پرداخت حق انبارداری موضوع ماده(8) طرح ساماندهی بازار گندم، آرد و نان موضوع تصویب نامه  شماره 11863/ ت30826 هـ - مورخ 13/4/1383 نمی باشد .

ماده 10- وزارت بازرگانی مسئولیت پیگیری و هماهنگی وحسن اجرای این آیین نامه را به عهده خواهد داشت وهرسه ماه یکبار گزارشی ازعملکرد این آیین نامه را به هیئت وزیران ارائه خواهد نمود.


 پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 

 

آدرس :تهران-ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهائی شمالی-خیابان صائب تبریزی غربی-پلاک2 

Tel : (+98 - 21)  88046675 - 88046687
 Fax :
(+98 - 21 )  88047511